Atsiskaitymas

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“ (žr. 2 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

2.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

2.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“, arba mygtuką „Mokėti“ (priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo), o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

2.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais, įskaitant PVM.

2.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

2.4.1. Atsiskaitymas banko kortele.

2.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu.

2.4.3. Atsiskaitymas grynais arba banko kortele užsakymo atsiėmimo metu (tik pasirinkus pristatymo būdą „Atsiimsiu pats“).

2.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir yra tvarkingoje pakuotėje.

3.3.1. Paslaugos ir prekės, kurios buvo pritaikytos pagal kliento poreikius (individualūs užsakymai), yra negrąžinamos vadovaujantis Civiliniu kodeksu 6.228‘10.

3.3.2. Taip pat pametus sąskaitą–faktūrą arba neužpildžius prekės grąžinimo formos, prekės negrąžinamos ir nekeičiamos.

3.3.3. Už kurjerio paslaugas, grąžinant prekę, susimoka pirkėjas. Prie grąžinamos prekės turi pateikti suskaitomu raštu užpildytą prekių grąžinimo formą ir nurodyti konkrečią priežastį, kodėl prekė grąžinama. Taip pat būtina pridėti iš pardavėjo gautą sąskaitą-faktūrą.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

5.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų užsakymo teikimo formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

5.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

5.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

5.4. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

5.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

6. Rinkodara ir informacija.

6.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

6.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

6.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

6.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

7. Baigiamosios nuostatos.

7.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Mūsų rekvizitai

VšĮ Dirbinyčia, į.k. 305779640

Stoties g. 14, Mažeikiai

VšĮ Būk su manimi, į.k. 304431645

Stoties g. 14, Mažeikiai